Integrujemy technologię

dla kompostowni

Kompostowanie w systemie VAL'ID® (frakcja 0-80)

Technologia VAL’ID®  znajduje  zastosowanie do kompostowania odpadów komunalnych (odsiana frakcja biodegradowalna na sicie 0-80mm). W przypadku kompostowania tego rodzaju odpadów, kompostowanie prowadzone jest w zamkniętych żelbetowych bioreaktorach zaopatrzonych w drzwi segmentowe.

Kompostowanie odbywa się w dwóch etapach :

ETAP I

– intensywne kompostowanie w bioreaktorach przez okres od min. 2 – do 4 tyg. w zakresie temperatur od 40-70 C. Czas przetrzymania w bioreaktorze wyznacza uzyskanie parametru AT4 na poziomie < 20 mg O2/g s.m.(pomiar on-line).

Wsad kompostowy w bioreaktorze jest monitorowany poprzez zestaw czujników:

 • Czujniki temperatury ( po cztery na każdy bioreaktor)
 • Czujnik tlenu
 • Czujnik ciśnienia powietrza / wilgotności / wydajność

Mieszanka kompostowa przez cały okres intensywnego kompostowania w zależności od potrzeb jest napowietrzana za pomocą systemu wentylatorów napowietrzających (napowietrzanie posadzkowe, pozytywne). W przypadku spadku wilgotności mieszanki istnieje możliwość nawadniania wsadu. Całość procesu kompostowania sterowana jest za pomocą stacji wyposażonej w komputer, pozwalający na wizualizację i zapis wszystkich parametrów procesu.

Po uzyskaniu odpowiedniego poziomu parametru AT4 bioreaktor zostaje opróżniony w celu przejścia następnego etapu kompostowania.

ETAP II

Faza przemian i dojrzewanie. Mieszanka kompostowa po pierwszej fazie kompostowania przewożona jest za pomocą ładowarki na plac dojrzewania gdzie zachodzi końcowy proces kompostowania. Temperatury w pryzmie kompostowej utrzymujemy w zakresie 30-40 c. proces dojrzewania trwa (od 2 do 3 miesięcy) w zależności od uzyskania końcowych wartości parametrów:

 •  AT4  < 10 mg O2/g s.m.
 • pozostałość po prażeniu <35% s.m.
 • TOC < 20% s.m

Ubytek masy organicznej w stosunku do masy organicznej w odpadach > 40% s.m.

W fazie dojrzewania pryzma kompostowa może być napowietrzana  (nawilżana) za pomocą przerzucarki kompostu.

Jeżeli istnieje potrzeba uzyskany stabilizat poddajemy procesowi przesiewania.

Stabilizat po uzyskaniu wymaganych parametrów możemy zdeponować na składowisku odpadów.

TECHNOLOGIA VAL'ID® JEST ZGODNA Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTERSTWA ŚRODOWISKA W SPRAWIE MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

Technologia VAL’ID® nie wymaga przerzucania wsadu w fazie gorącej kompostowania.. Skomputeryzowany system monitorowania pozwala na dokładne sterowanie procesem kompostowania.

GŁÓWNE ZALETY:

 • skrócenie procesu kompostowania
 • eliminacja substancji odorogennych
 • niskie koszty eksploatacji
 • niezależna od warunków pogodowych
 • nie wywiera jakichkolwiek negatywnych wpływów na środowisko naturalne
 • spełnia wymagania Ministerstwa Środowiska

Proces kontrolowanego napowietrzania składa się z:

 1. Wentylatora,
 2. Kolektora podstawowego : system napowietrzania znajduje się w posadzce tunelu,
 3. Kolektor wtórny: sieć zbiorcza wszystkich rur z każdego tunelu. Składa się on również z niezależnej sieci zasysania powietrza dla każdego wentylatora w hali głównej kompostowania
 4. Trzeci kolektor: sieć zbiorcza zanieczyszczonego powietrza zasysanego w tunelach.                

W systemie kompostowania występują następujące elementy napowietrzania:  

 • System kontrolowanego napowietrzania ,
 • System napowietrzający w fazie dojrzewania,
 • System dezodoryzacji.

System kontrolowanego napowietrzania znajduje się w bioreaktorze. Składa się z urządzeń niezależnego napowietrzania kontrolowanego przez system pilotażu.

 • Każdy bioreaktor jest wyposażony w trójfazowy wentylator znajdujący się w tylnej części (obok korytarza technicznego), który pozwala wtłaczać powietrze do czterech (4) przewodów wentylacyjnych (kolektor podstawowy) znajdujących się pod podłogą boksu.
 • Wentylator zasysa powietrze w hali głównej kompostowania poprzez trzeci kolektor połączony na poziomie zasysania. Jeden by pass (2 zawory sterowane elektronicznie) umieszczony przy zasysaniu wentylatora umożliwia zasysanie powietrza o temperaturze otoczenia z zewnątrz. Zarządzanie odbywa się za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej, który automatycznie kieruje powietrze (zalecenie:15°Cna zewnątrz). 
 • W ten sposób, kiedy temperatura na zewnątrz jest niższa od zalecanej, powietrze jest systematycznie pobierane z hali pracy.
 • Wentylator działa w sposób zmienny. Działa on według  zaprogramo-wanych systemów dla każdego pomieszczenia. Czas wentylacji zależy od:
 • Typu biomasy,
 • Ilość do przetworzenia w każdym pomieszczeniu,
 • Ewolucji procesu, temperatury i napowietrzenia.
 • BIOFILTR AKTYWNY
 • System neutralizacji uciążliwych zapachów jest wyposażony w wentylator, który pozwala pobierać i kanalizować całość skażonego powietrza do aktywnego biofiltra (biomyjni).
 • Jest on zwymiarowany pod kątem przetwarzania różnych objętości oraz poziomu odnawiania powietrza

Przykładowa instalacja kompostowni osadów ściekowych i odpadów zielonych

Technologia VAL’ID znajduje również zastosowanie w przypadku kompostowania komunalnych osadów ściekowych i odpadów zielonych a także wszystkich innych odpadów organicznych(rys.) Końcowym produktem komposto-wania tych odpadów jest nawóz organiczny spełniający wszystkie parametry jakościowe warunkujące możliwośc wprowadzenia nawozu do obrotu handlowego.

Urządzenia kompostowni:

STACJONARNE

 1. place technologiczne
 2. wiaty kompostowo-magazynowe
 3. sterownia
 4. biofiltr
 5. zestaw boksów kompostowych
 6. zbiornik na odciek
 7. stacja kontroli zapachowejMOBILNE

A. ładowarka kołowa

B. przesiewacz bębnowy

C. rozdrabniacz gałęzi

D. rozrzutnik kompostu

SCENTRALIZOWANY SYSTEM KONTROLI I PILOTAŻU

System pilotowania składa się z następujących elementów:

 • PC + Drukarka (1): Jednostka informatyczna zapewniająca zarządzanie – sterowanie zakładem kompostowania (ekran 16”, oprogramowanie Windows). Sprzęt jest dostarczany w zestawie ogólnym automatyki, gdyż PC będzie ten sam dla wszystkich urządzeń automatycznych,
 • Oprogramowanie VAL’ID Compost (1): To oprogramowanie jest stworzone specjalnie do zapewnienia kontroli i optymalnego zarządzania zakładem kompostowania,
  Interface USB/CAN (1): Skrzynka interfejsu adaptująca połączenia numeryczne (CAN) do dialogu informatycznego (USB),
 • Karta indywidualna: Jedna karta elektroniczna dla każdego bioreaktora umieszczona w pomieszczeniu z urządzeniami elektrycznymi. Zapewnia połączenie urządzeń (sonda, wentylator) i pilota stale kontrolującego cały proces przez komputer. Karty są umieszczone w osobnej skrzynce w budynku z urządzeniami elektrycznymi,
 • Sondy pomiaru temperatury
 • Sondy pomiaru tlenu
 • Sondy pomiaru wilgotności
 • Czujniki ciśnienia zanieczyszczonego powietrza wyciąg
 • Czujniki wilgotności zanieczyszczonego powietrza wyciąg
 • Czujniki wydajności zanieczyszczonego powietrza wyciąg
 • Czujniki temperatury zanieczyszczonego powietrza wyciąg

SONDA TEMPERATURY

Każda sonda jest połączona z automatyką zarządzania i umożliwia:

 • Jeden pomiar temperatury na sekundę,
 • Zachowanie w pamięci 24 pomiarów na dobę,
 • Hierarchizację oraz ścieżkę audytu procesu.

SONDA ZAWARTOŚCI TLENU

Każda sonda jest połączona z automatyką sterowania i umożliwia:

 • Jeden pomiar % O2 na minutę,
 • Zachowanie w pamięci 24 pomiarów na dobę,
 • Hierarchizację oraz ścieżkę audytu procesu.

SONDA WILGOTNOŚCI

Każda sonda jest połączona z systemem kierującym i umożliwia pomiar:

 • Jeden pomiar % wilgotności na minutę,
 • Zachowanie w pamięci 24 pomiarów na dobę,
 • Hierarchizację oraz ścieżkę audytu procesu.

CZUJNIK POWIETRZA

Każdy czujnik jest połączony z systemem kierującym i umożliwia:

 • Pomiar ciśnienia powietrza, temperatury, poziomu wilgotności i objętości powietrza wyciąganego z bioreaktorów,
 • Zachowanie w pamięci 24 pomiarów na dobę,
 • Hierarchizację oraz ścieżkę audytu procesu

SYSTEM PILOTAŻU

Składa się z centralnego komputera umieszczonego w lokalu użytkowym oraz z instalacji wymiany informacji, składającej się z kart elektronicznych (1 na wentylator) oraz z interfejsu. Przy użyciu systemu cyfrowego BUS CAN, kabel numeryczny zasilania oraz wymiany informacji jest niezbędny.

Stały pomiar temperatury i tlenu umożliwia zarządzanie napowietrzaniem i zapisywanie zmian w parametrach procesu. W taki oto sposób automatyka umożliwia:

ZAPISYWANIE TEMPERATURY:

 • Jeden pomiar temperatury na sekundę,
 • Uśrednianie pomiarów,
 • Zachowanie w pamięci 4 pomiarów na dobę temperatur z każdej sondy oraz ich średniej,
 • Hierarchizację oraz ścieżkę audytu procesu.

ZAPISYWANIE %O2

 • Jeden pomiar na minutę,
 • Uśrednianie pomiarów,
 • Zachowywanie w pamięci 24 pomiarów na dobę z każdej sondy,
 • Hierarchizację i ścieżkę audytu procesu.

ZAPISYWANIE % WILGOTNOŚCI:

 • Jeden pomiar na minutę,
 • Uśrednianie wyników,
 • Zachowanie w pamięci 24 pomiarów na dobę z każdej sondy,
 • Hierarchizację i ścieżkę audytu procesu.

REGULACJA NAPOWIETRZANIA

Regulacja napowietrzania jest związana bezpośrednio z pomiarem temperatury oraz % O2 i wilgotności. W ten sposób wentylacja uruchamia się w cyklach czasowych praca/postój uprzednio określonych. Cykle te zależą od 2 wskazanych parametrów temperatury (minimalnej i maksymalnej) oraz 1 wskazanego parametru minimalnej zawartości % O2, oraz 2 wskazanych parametrów wilgotności (minimum i maksimum) które uruchamiają cykle czasowe praca/postój uprzednio określone, tzw.: cykl alarmowy.
Pozwala to na:

 • Kontrolę działania wentylatora (praca/postój),
 • Kierowanie pracą wentylatora w zależności od zadanych wartości T°C i O2 i wilgotności.
 • Regulacja parametrów kompostownaia
 • Czas wentylacji nawiewu,
 • Cykl wentylacji,
 • Zadane wartości minimalne i maksymalne temperatury,
 • Zadane wartości minimalne % O2.
 • Zalecenia dotyczące wartości minimalnej i maksymalnej % wilgotności.

LOGISTYKA I ŚCIEŻKA AUDYTU

 • Zapisywanie przywozów / wywozów,
 • Zarządzanie plikami dostawcy / klienci.

BIOFILTR CZYNNY: BIOMYJNIA

Informacje ogólne

Zaproponowany biofiltr reakcyjny jest systemem modułowym, który składa się z jednego kontenera samonośnego izotermicznego, testowanego w zakładzie przed oddaniem do użytku, który jest przenoszony za pomocą dźwigu.

Szafa elektryczna sterowania i mocy oraz pompa ponownego obiegu są zintegrowane w pomieszczeniu technicznym umiejscowionym na końcu boksu.

Zwracamy Państwa uwagę na jedną ze szczególnych cech naszego procesu, który wykorzystuje mineralne środki nie ulegające gniciu, stanowiące podłoże dla biomasy. Nie mając potrzeby odnawiania środka filtrującego, usuwamy problem związany z wymianą zwyczajowo stosowanych podłóż pod biomasę.

Zainstalowanie kontenerów przetwarzania może zostać wykonane poza budynkiem na przestrzeni do tego przeznaczonej.

Instalacja oraz wszystkie inne jej elementy składowe zostały zaprojektowane do pracy w trybie 24h/24, tj. ok. 8 300 godzin/rok.

 

Zalety procesu

 • Minimalne wymagania budowlane:
 • Zwykła posadzka w miejscu odbioru.

Biofiltr w boksie samonośnym:

 • Możliwość rozbudowy na miejscu lub ponownego wykorzystania w innej lokalizacji,
 • Ograniczona powierzchnia,
 • Znacząca redukcja infrastruktury budowlanej

Biofiltr w boksie izotermicznym:

 • Temperatura i wilgotność powietrza kontrolowane w celu optymalnego rozwoju szczepów bakteryjnych,
 • Ponowny i automatyczny posiew podłoża (bakteriami),

Podłoże mineralne nie ulegające gniciu:

 • Nie wymaga przerzucania,
 • Nie wymaga odnawiania,
 • Trwałość powyżej 10 lat (praktyka wykazała do 15 lat).

Odporność nośnika:

 • odporność na zanieczyszczenia (np. kamienie) w stosowanym surowcu,
 • odporność na warunki meteorologiczne.

Eksploatacja ograniczona do prostych czynności:

 • Koszt eksploatacyjny i kwalifikacje personelu ograniczone do minimum.

Naszym założeniem jest obniżenie zawartości związków siarki i azotu w następujący sposób:

 • Stężenie zanieczyszczeń gazowych w atmosferze pracy w każdym momencie pozostaje zgodne z obowiązującymi normami VME i VLCT,
 • Stężenie resztkowe H2S, merkaptanów, amoniaku oraz związków aminowych jest zgodne z granicznymi wartościami CCTP (tabela powyżej),

ZASADA FUNKCJONOWANIA BIOFILTRA
Biofiltr jest to biologiczna płuczka działająca w dwóch etapach:

Strefa mycia: Rozpylenie roztworu (woda+H2SO4) w danej objętości (skrzyni) na zanieczyszczone powietrze,
Strefa filtrowania: Zanieczyszczone powietrze krąży w masie inertnego podłoża, w którym skupia się flora bakteryjna na powierzchni kuleczek. 
Zanieczyszczone gazy przechodzą z powietrza w wodę krążącą 
w wypełnieniu, a następnie są absorbowane przez biofiltr. Służą zatem jako źródło węgla i/lub energii do procesu metabolizmu drobnoustrojów.

 

Cząsteczki zapachowe są w ten sposób przemienione na związki proste bez wykazywania szkodliwego wpływu na środowisko. Skład wody po opróżnieniu biofiltra jest kompatybilny ze ściekami występującymi
w lagunach.

Działanie biofiltra zasadza się na technologii złoża wykorzystującego wody opadowe.

Obieg wody i minerałów w biofiltrze utrzymuje w sposób ciągły poziom względny wilgoci na poziomie 100%. Izolacja skrzyni gwarantuje poprawne funkcjonowanie bez względu na zmiany klimatyczne. Te dwie cechy szczególne biofiltra stwarzają korzystne warunki dla wzrostu i rozwoju flory drobnoustrojów usuwających skażenie.
Ta oryginalna koncepcja biofiltra pozwala na wyjątkowy poziom zmniejszenia uciążliwych zapachów przy jednoczesnym bardzo dużym zmniejszeniu ilości potrzebnego miejsca.

Szczepy bakteryjne są specjalnie opracowane do obniżania zawartości niepożądanych związków w powietrzu. Ich zaszczepienie w biofiltrze odbywa się automatycznie poprzez biopojemnik umieszczony w pomieszczeniu technicznym boksu.
Ponowne załadowanie bakterii oraz substancji odżywczych odbywa się co miesiąc.

SYSTEM ZRASZANIA
Platforma jest wyposażona w system zraszania. Stanowisko podnoszenia jest połączone z siecią zraszania umieszczoną w każdej strefie procesu. W ten sposób każdy tunel wyposażony jest w rampę zainstalowanej na podporach pod betonowym dachem każdego tunelu. Każda rampa jest wyposażona w dysze zraszające oraz w system odpowietrzania sieci (działający w dodatnich temperaturach) . Każdy boks w początkowej części systemu jest wyposażony w elektrozawór, który wymusza niezbędny poziom wilgotności w każdym tunelu w zależności od pomiarów sondy wilgotności umieszczonej w biomasie w trakcie procesu.
Należy zwrócić uwagę, że typ dyszy umożliwia zraszanie kropelkowe i zapewnia jednocześnie jednorodne zraszanie (kąt zraszania: 180°). Co więcej, mają one wydajność 10.6 l/mn przy 4.6 bar, tj. ok. 12 700 l/h

POZBYCIE SIĘ ODCIEKU
W procesie kompostowania odpadów powstaje odciek. Odciek jest zebrany dzięki kanałom powietrznym do zbiornika, wyposażonego w pompę. Odciek może może być wykorzystywany do nawilżania pryzm kompostowych lub odpompowany i wywieziony na oczyszczalnię ścieków.