O projekcie Swiss Contribution

1. ZAKRES I CEL PROJEKTU

Cel ogólny:
Wprowadzenie produktów i usług firmy NEWKOM na rynki Słowacji i Ukrainy. Zdobycie i rozwinięcie know-how w zakresie eksportu.

Cele szczegółowe:
Zwiększenie otwarcia firmy na nawiązania Współpracy z partnerami zagranicznymi poprzez rozbudowę i utrzymanie strony internetowej Wnioskodawcy, zrealizowanie założeń inwestycyjnych dzięki którym usługi i towary firmy NEWKOM mogą trafić na wybrane rynki docelowe.

1. Skorzystanie z profesjonalnego doradztwa w zakresie strategii finansowania działań eksportowych
i działalności eksportowej;

2. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach Słowacji i Ukrainy;

3. Opracowanie strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe;

4. Organizacja spotkań informacyjnych w kraju i za granicą;

5. Rozbudowa i utrzymanie strony internetowej Wnioskodawcy;

Cel ogólny projektu jest zgodny z celem Funduszu Lokalnego Eksportu jakim jest aktywizacja procesów gospodarczych związanych z międzynarodową wymianą gospodarczą (eksportem) podmiotów działających na terenie województwa podkarpackiego. Zaplanowane w ramach projektu działania mają na celu nawiązanie współpracy z podmiotami słowackimi i ukraińskimi. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach zagranicznych ma na celu nawiązanie współpracy z firmami zagranicznymi i jest zgodne z celem FLE. Spowoduje to wzrost poziomu rozpoznawalności polskich marek oferowanych produktów na rynkach zagranicznych. Wdrożenie projektu wpłynie na wzrost udziału tego sektora w ogólnym eksporcie. Projekt odpowiada na potrzeby Wnioskodawcy w zakresie rozwoju poprzez eksport. Umożliwi Wnioskodawcy znalezienie partnerów handlowych i promocję oraz prezentację swoich produktów potencjalnym, zagranicznym nabywcom, co będzie miało przełożenie na wzrost udziału eksportu do krajów docelowych jakimi są Ukraina i Słowacja.

2. HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU

Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu 01.10.2013
Planowany termin zakończenia realizacji projektu 30.06.2014

3. WARTOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANIA SZWAJCARSKIEGO WYRAŻONĄ WE FRANKACH SZWAJCARSKICH


PROJEKT „Pozyskiwanie zagranicznych partnerów handlowych poprzez firmę NEWKOM na rynku słowackim i ukraińskim ” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 29 427,90 CHF

PROJECT “Obtaining the foreign trade partners by Newkome company on the Slovak and Ukrainian market” SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION. VALUE OF CO-FINANCING: 29 427,90 CHF